Gebyroversikt for kryptobørser

1. Generelle skatteregler for kryptovaluta

I Norge anses kryptovaluta som en form for eiendel (formueobjekt) og skal derfor beskattes i henhold til skatteloven. Gevinst og tap ved kjøp og salg av kryptovaluta skal rapporteres og beskattes som kapitalinntekt, og den gjeldende skattesatsen er 22 % (dette kan endre seg i fremtiden). Dette betyr at du må betale skatt på gevinsten du oppnår ved å selge/veksle kryptovalutaen din, mens tap kan trekkes fra skatten.

I Norge er det din nettoformue ved årsskiftet som bestemmer hvor mye formuesskatt du må betale til kommunen og staten.

Du skattlegges for din formue som overstiger 1 700 000 kroner. Du finner oppdaterte formuesskattesatser på skatteetatens nettsider.

2. Trading av kryptovaluta

Ved trading av kryptovaluta er det viktig å holde oversikt over alle transaksjoner og deres tilhørende verdier. Dette inkluderer kjøp og salg av ulike kryptovalutaer, samt bytte mellom ulike kryptovalutaer. Når du selger eller bytter kryptovaluta, er det gevinsten eller tapet som skal rapporteres og beskattes. For hver gang du veklser mellom to coins utføres en realisasjon, uavhengig av hvilken coin det er og på hvilket nettverk. Det samme gjelder om du selger Bitcoin til NOK hos Firi, så er dette også en realisasjon.

3. NFT (Non-Fungible Tokens)

NFT-er er unike digitale eiendeler som kan representeres som kunstverk, samleobjekter, musikk og mer. Når du kjøper og selger NFT-er, er det også skattepliktig. Gevinsten eller tapet ved kjøp og salg av NFT-er skal rapporteres og beskattes som kapitalinntekt, på samme måte som ved trading av kryptovaluta. Verdisettelse av NFT kan være vanskelig, men en tommelfinger-regel kan være at verdien til NFT er tilsvarende floor price. Kan du argumentere for/mot at prisen er høyere eller lavere er det viktig å få det inn i skattemeldingen.

4. Tap og realisering

Skattemessig realisering oppstår når du selger, bytter eller bruker kryptovalutaen din. Hvis du selger eller bytter kryptovalutaen din med tap, kan du trekke fra dette tapet mot gevinsten du har oppnådd ved salg av andre kryptovalutaer eller andre kapitalinntekter. Urealiserte tap og gevinster (verdiendringer som ikke er realisert gjennom salg eller bytte) er ikke skattepliktige.

5. Airdrops

I Norge blir airdrops ansett som en form for inntekt og er dermed skattepliktig. Når du mottar en airdrop, må du rapportere verdien av de mottatte tokens eller mynter som inntekt i selvangivelsen. Verdien av airdropen skal fastsettes på tidspunktet den mottas og rapporteres i norske kroner (NOK). Denne inntekten vil bli beskattet i henhold til din personlige inntektsskattesats.

For å kunne rapportere verdien av en airdrop, må du konvertere verdien av de mottatte tokens eller myntene til NOK ved hjelp av en akseptabel valutakurs. Dette kan for eksempel være en gjennomsnittlig dagskurs fra en anerkjent kryptobørs.

6. Gaver

Når det gjelder gaver av kryptovaluta i Norge, kan både giver og mottaker ha skattemessige forpliktelser. For mottakeren av en kryptogave, er verdien av gaven skattepliktig dersom den overstiger et visst beløp (per 2021 er beløpet 5.000 NOK, men dette kan endre seg).

For giveren, kan det utløse kapitalgevinstskatt dersom verdien av kryptovalutaen har økt siden giveren kjøpte den. Dette betyr at giveren må betale skatt på gevinsten som er realisert ved overføring av kryptovalutaen som en gave. Tap på kryptovaluta er også fradragsberettiget.

For å være i samsvar med norske skatteregler, er det viktig å holde rede på alle kryptovalutatransaksjoner, inkludert airdrops og gaver. Dette vil hjelpe deg med å rapportere korrekt på selvangivelsen. Det anbefales å søke råd fra en skatteekspert eller regnskapsfører som er kjent med kryptovaluta og norsk skattelovgivning for å sikre at du følger gjeldende regler og unngår potensielle problemer med skattemyndighetene.

7. Staking

Staking innebærer å holde en kryptovaluta i en digital lommebok for å støtte sikkerheten og drift av et blockchain-nettverk. Enten om du gjør dette selv eller via en sentralisert tjeneste. Når du deltar i staking, mottar du belønninger i form av nye kryptovalutaenheter. I Norge betraktes disse belønningene som skattepliktig inntekt. Du må derfor rapportere verdien av belønningene som inntekt i selvangivelsen.

Verdien av belønningene skal fastsettes på tidspunktet de mottas og rapporteres i norske kroner (NOK). For å kunne rapportere verdien, må du konvertere verdien av de mottatte tokens eller myntene til NOK ved hjelp av en akseptabel valutakurs, for eksempel en gjennomsnittlig dagskurs fra en anerkjent kryptobørs. Denne inntekten vil bli beskattet i henhold til din personlige inntektsskattesats.

8. Mining

Mining er prosessen med å legge til nye transaksjoner i en blockchain ved å løse komplekse matematiske problemer. Minere mottar belønninger i form av nye kryptovalutaenheter for deres innsats. I Norge betraktes inntekt fra mining som skattepliktig og skal rapporteres i selvangivelsen.

Som med staking, må verdien av mining-belønningene fastsettes på tidspunktet de mottas og rapporteres i NOK. Mining inntekt vil også bli beskattet i henhold til din personlige inntektsskattesats.

I tillegg til skatt på inntekt fra mining, kan det også være fradrag for utgifter relatert til mining-virksomheten. Dette kan inkludere kostnader for elektrisitet, maskinvare, programvare, og eventuelle andre driftskostnader som er direkte knyttet til mining-prosessen.

Det er viktig å holde rede på alle kryptovalutatransaksjoner og inntekter fra staking og mining for å kunne rapportere dette korrekt på selvangivelsen. Det anbefales å søke råd fra en skatteekspert eller regnskapsfører som er kjent med kryptovaluta og norsk skattelovgivning for å sikre at du følger gjeldende regler og unngår potensielle problemer med skattemyndighetene.

9. Svindel

Dersom du har blitt utsatt for svindel og har mistet kryptovaluta som et resultat, vil dette vanligvis bli betraktet som et realisert tap. I Norge er tap på kryptovaluta fradragsberettiget. Du kan derfor kreve fradrag for tapet i selvangivelsen, noe som vil redusere den skattepliktige inntekten din.

For å kreve fradrag for tapet, må du kunne dokumentere og begrunne tapet som skyldes svindel. Dette kan for eksempel innebære å rapportere svindelen til politiet og innhente relevante bevis som viser at tapet faktisk har funnet sted. Det er viktig å holde rede på alle relevante transaksjoner og kommunikasjon som er knyttet til svindelen.

10. Konkurs

Dersom en kryptovalutabørs går konkurs og du mister kryptovaluta som et resultat, vil dette også bli betraktet som et realisert tap. Som nevnt tidligere, er tap på kryptovaluta fradragsberettiget i Norge, og du kan derfor kreve fradrag for tapet i selvangivelsen.

For å kreve fradrag for tapet som følge av konkurs, må du kunne dokumentere og begrunne tapet. Dette kan inkludere informasjon om konkursen, bevis på at du hadde kryptovaluta på den aktuelle børsen, og eventuelle andre relevante opplysninger som støtter kravet om fradrag for tapet.

I begge tilfeller er det viktig å være nøye med å dokumentere hendelsene og samle inn relevant informasjon for å kunne rapportere tapene korrekt på selvangivelsen. Det anbefales å søke råd fra en skatteekspert eller regnskapsfører som er kjent med kryptovaluta og norsk skattelovgivning for å sikre at du følger gjeldende regler og unngår potensielle problemer med skattemyndighetene.

11. Skatteverktøy

For å hjelpe deg med å holde oversikt over kryptovalutatransaksjoner og beregne skatt, finnes det flere skatteverktøy som er spesielt utviklet for kryptovaluta. Disse verktøyene kan importere data direkte fra ulike kryptobørser og lommebøker, og dermed automatisere prosessen med å beregne gevinst, tap og skatt. Noen av de mest populære skatteverktøyene for kryptovaluta er Kryptosekken, Coinledger, Koinly, Divly, Accointing.

Innhold
Scroll to Top